Tadeusza Kościuszki 29, 34-400 Żywiec, Polska

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU (WOWS)

 1 Ogólne zasady/warunki Przedmiot wynajmu.

1.1 Poniższe Warunki Ogólne Wynajmu samochodu określają prawa i obowiązki

Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu samochodu . Niniejsze

Warunki stanowią integralna część umowy Najmu samochodu i staja się wiążące dla Stron

z chwila podpisania umowy najmu samochodu .

1.2 Przedmiotem (umowy) wynajmu jest tylko i wyłącznie wynajem samochodu

wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo-odbiorczym

o którym mowa w punkcie 2.3 umowy Najmu.

1.3 Wynajem rozpoczyna się z chwila przekazania samochodu Najemcy i

podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub w dacie wskazanej w umowie.

1.4 Protokół zdawczo-odbiorczy musi być wypełniony i podpisany przez obie strony umowy

oraz stanowi załącznik do umowy wynajmu.

2 Wymagania wobec Najemcy i kierowcy

2.1 Kierowca samochodu campingowego może być Najemca lub osoba przez niego wskazana,

wpisana do umowy Najmu jako drugi kierowca. Kierujący samochodem campingowym

musi mieć ukończone 26 lat oraz posiadacz prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 3 lat.

2.1.1 Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej w dniu

podpisania umowy, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań o których

mowa w punkcie 2.1. niniejszego dokumentu.

2.2 Najemca jest osoba odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań stawianych przed

kierowca.

2.3 W dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu oraz załącza ksero dwóch

aktualnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem (w tym jednym z nich musi być prawo

jazdy), które są niezbędne do podpisania Umowy Najmu lub w przypadku firm odpis z

KRS (wypis z ewidencji) oraz dwa dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do

reprezentowania podmiotu gospodarczego.

2.4 Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody w trakcie

wynajmu oraz postępowanie niezgodne z Warunkami Wynajmu przez wszystkich

uczestników podróży w tym także kierowcy.

2.4.1 W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność
jest solidarna.

3. Ubezpieczenie

3.1 Samochód posiada ubezpieczenie OC, AC oraz NW. Najemca otrzyma kopie Ogólnych

Warunków Ubezpieczenia, szczegółowo określające procedury postępowania oraz

wymagania w stosunku do Najemcy / kierowcy w sytuacji powstania szkody. Najemca /

kierowca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Ogólnych Warunków

Ubezpieczenia. W przypadku ich nie przestrzegania Najemca ponosi pełna

odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu, a w szczególności za sytuacje,

gdy może to doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

3.2 Odpowiedzialność za wszystkie szkody komunikacyjne oraz zniszczenie lub uszkodzenie o wartości do 4000

(cztery tysiące złotych) (w przeliczeniu na dzień powstania szkody) powstałe z winy Najemcy i / lub

kierowcy jest odpowiedzialny Najemca. Kaucja w przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu,

bądź kradzieży przepada na rzecz Wynajmującego.

3.3 Odpowiedzialność za wszystkie szkody nie komunikacyjne powstałe z winy Najemcy do kwoty 4000.00zł

ponosi Najemca .

4. Rezerwacja, zawarcie umowy, warunki płatności

4.1 Rezerwacji samochodu campingowego można dokonywać droga telefoniczna lub

elektroniczna (e-mail), otrzymując również droga elektroniczna potwierdzenie złożenia

rezerwacji samochodu campingowego.

4.2 Koszt wynajmu/opłata za wynajem (samochodu ) ustalana jest na podstawie

aktualnego cennika i jest określona w umowie najmu.

4.3 Aby dokonać rezerwacji samochodu campingowego należy wnieść opłatę rezerwacyjna w

wysokości 20 % całkowitej opłaty za wynajem jednak nie mniej 1000 PLN. Opłatę

rezerwacyjna należy wnieść w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia

rezerwacji na konto Wynajmującego. Na 30 dni przed planowanym okresem wynajmu

opłatę rezerwacyjna należy powiększyć dokonując wpłaty uzupełniającej do 50% procent

ogólnej wartości opłaty za wynajem.

4.4 W przeciągu tygodnia od dnia dokonania rezerwacji Najemca powinien się stawić w

siedzibie Wynajmującego w celu podpisania Umowy Najmu wraz z potwierdzeniem

uiszczenia opłaty o której mowa w punkcie 4.3.

4.4.1 W przypadku nie podpisania umowy Najmu w terminie określonym w punkcie 4.4

poczytuje się , iż Najemca zrezygnował z wynajmu samochodu. W stosunku do już

wpłaconej kaucji odpowiednio stosuje się pkt. 6.1.

4.5 Pozostała część opłaty musi zostać wpłacona na konto Wynajmującego na 2 dni przed

rozpoczęciem okresu wynajmu. Data dokonania płatności jest data wpływu środków na

konto Wynajmującego.

4.6 Jeśli całkowita opłata nie zostanie wniesiona w ustalonym terminie, będzie to równoznaczne z rezygnacja
z wynajmu pojazdu i wówczas opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

4.7 Po podpisaniu umowy Najmu zmiana terminu wynajmu jest możliwa tylko i wyłącznie za

zgoda Wynajmującego. Jeżeli taka zmiana ma być dokonana w terminie krótszym niż 30

dni od ustalonej daty rozpoczęcia okresu wynajmu, może zostać dokonana tylko na

zasadzie odstąpienia od umowy.

4.7.1 W przypadku rozwiązania umowy na zasadzie punktu 4.6 postanowienia punktu

6.1 stosuje się odpowiednio.

4.8 W przypadku gdy wcześniejszy najemca uszkodzi samochód który nie będzie się nadawał do dalszej jazdy

wynajmujący pa prawo odstąpić od umowy i wróci kolejnemu/kolejnym najemcą należności jakie do tego

momentu uiścili na rzecz wynajmującego . Najemca oświadcza iż nie będzie się domagał się innych

kosztów od wynajmującego .

4.9 W przypadku gdy samochód zepsuje się przed terminem wynajmu kolejnego najemcy i nie będzie się

nadawał do dalszej jazdy , wynajmujący pa prawo odstąpić od umowy i wróci kolejnemu/kolejnym

najemcą należności jakie do tego momentu uiścili na rzecz wynajmującego . Najemca oświadcza iż nie

będzie się domagał się innych kosztów od wynajmującego.

5. Kaucja

5.1 Najemca wpłaca Wynajmującemu kwotę w wysokości 4000 złotych jako kaucje na

zabezpieczenie wszelkich należności i roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy,

wynikających z umowy, a w szczególności:

5.1.1 w przypadku kradzieży samochodu, lub szkody całkowitej z winy Najemcy

-potrącenie 100% kaucji + inne koszty jeżeli takie wynikną do ustalenia z Wynajmującym Najemca

zobowiązuje się pokryć .

5.1.2 zgubienie kluczyków lub pilota do autoalarmu, zgodnie z cennikiem

5.1.3 zgubienie dowodu rejestracyjnego, zgodnie z cennikiem

5.1.4 wypalenie lub spowodowanie w inny sposób dziury w tapicerce – potrącenie 100% kaucji

5.2 Najemca zobowiązuje się do wpłacenia kaucji na konto Wynajmującego lub gotówką najpóźniej w dniu

odbioru samochodu.

5.3 Zwrot kaucji następuje w terminie 7 dni od dnia zwrotu samochodu jednakże nie

wcześniej niż po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z

Umowy Najmu.

5.3.1 Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do potracenia z Kaucji zobowiązań

Najemcy powstałych w wykonaniu niniejszej umowy, w tym w szczególności

zobowiązań powstałych w wyniku niewłaściwego wykonywania obowiązków

nałożonych na Najemcę Umową Najmu, a niezapłaconych przez Najemcę

najpóźniej w dniu zwrotu samochodu.

5.4 Jeśli wysokość zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przewyższać będzie

wysokość wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty

zobowiązania.

6 Odstąpienie od Umowy

6.1 W przypadku odstąpienia od Umowy Najmu przez Najemcę opłata rezerwacyjna

wpłacona na konto Wynajmującego nie podlega zwrotowi.

6.2 Odstąpienie od umowy Najmu musi być dostarczone do Wynajmującego w formie pisemnej.

6.3 Za datę odstąpienia od umowy Najmu przyjmuje się datę wpływu dokumentu odstąpienia

do Wynajmującego.

6.4 W przypadku odstąpienia od Umowy Najmu przez Wynajmującego zobowiązuje się on do

bezzwłocznego zwrotu wszystkich pobranych opłat.

7 Przekazanie i zdanie samochodu

7.1 Możliwość oraz czas wynajmu samochodu zależny jest od okresu, w jakim strony

zamierzają wynająć samochód. Na potrzeby powyższe Wynajmujący oświadcza, iż:

7.1.1 Sezon wysoki stanowi okres od maja do września

7.1.2 Sezon średni stanowią miesiące kwiecień i październik

7.1.3 Sezon niski stanowią pozostałe miesiące w roku nieuwzględnione w powyższych punktach

7.2 W sezonie wysokim samochody campingowe wynajmowane są na minimalny okres siedmiu dni.

7.2.1 W przypadku zdania samochodu po upływie terminu określonego w umowie, Najemca zobowiązuje się

do zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu zwrotu

samochodu.

7.3 W przypadku opóźnienia w wydaniu samochodu z winy Wynajmującego, zobowiązuje się on do

natychmiastowego zwrotu różnicy kosztów wynikających z ilości dni opóźnienia w przekazaniu samochodu.

7.4 Dla sezonów średniego i niskiego minimalny okres wynajmu to trzy dni, a dzień oraz

godzina odbioru i zdania samochodu jest ustalana indywidualnie.

7.5 Przed przekazaniem samochodu klient jest zobowiązany przejść przeszkolenie w zakresie

obsługi samochodu oraz ma możliwość odbycia jazdy próbnej w towarzystwie

Wynajmującego. Procedura wydania i zdania samochodu jest zawsze zakończona

podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

7.6 Jeżeli Najemca zwróci samochód w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie,

Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty z tego tytułu.

7.7 Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie Najmu

i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organa ścigania o

kradzieży i spowoduje to całkowita utratę kaucji.

8 Postępowanie w przypadku awarii / wypadków.

8.1 Samochód objęty jest pełna gwarancja producenta.

8.2 W przypadku awarii lub wypadku Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego

poinformowania o zdarzeniu Wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione od

rodzaju uszkodzenia / awarii.

8.3 Jeśli szkoda/ awaria nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy ani na pogorszenie stanu

technicznego pojazdu, Najemca może kontynuować jazdę. W przeciwnym razie

uszkodzenie powinno zostać usunięte w sposób gwarantujący bezpieczne podróżowanie i

odpowiedni stan techniczny pojazdu.

8.4 W sytuacji, gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się do

zwrotu poniesionych kosztów na usuniecie awarii pod warunkiem dostarczenia pełnej

dokumentacji usunięcia awarii oraz wymienionej części. Gdy zajdzie konieczność

dokonania naprawy, która nie powstała z winy Najemcy i równocześnie uniemożliwiała

użytkowanie samochodu, Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia opłaty wynajmu za

dni wyłączone z możliwości użytkowania.

8.5 W przypadku, gdy awaria powstała z winy Najemcy ponosi on pełna odpowiedzialność za

ten fakt, a Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesione straty.

8.6 W sytuacji, gdy w wyniku wypadku lub kradzieży kontynuowanie podróży nie jest

możliwe Wynajmujący nie jest zobowiązany do zorganizowania zakwaterowania ani

pokrycia kosztów na czas naprawy i / lub powrotu do miejsca zamieszkania.

9 Ograniczenia w zakresie użytkowania

9.1 Samochód Campingowy nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych

niż rekreacyjno – turystyczne, a w szczególności nie może brać udziału w imprezach

samochodowych, testach samochodów, nie może być także wykorzystywany do

transportu rzeczy w szczególności ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych,

9.2 Najemca nie ma prawa do dalszego podnajmu samochodu

9.3 Pojazd należy właściwie zamykać oraz zabezpieczać. Najemca jest zobowiązany do

regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do

bezpiecznej jazdy.

9.4 Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub

innych używek.

9.5 Wszelkie ograniczenia w tym zakresie opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

9.6 Dozwolone jest jedynie poruszanie się samochodem po terenie państw wspólnoty

europejskiej (i państw stowarzyszonych), a wszelkie wyjazdy do państw Europy

Wschodniej (np.: Rosja, Ukraina, Białoruś) są bezwzględnie zabronione.

Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi,

rozruchami i zamieszkami.

9.7 W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i innych sybstancji .

10. Załączniki do umowy :
– Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia danych
– Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna

Kaja Żywiec Sp. z o. o. 34-400 Żywiec, ul. Kościuszki 29 | kaja.zywiec@op.pl